Poczta www

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

W dniu 3 października 2017 roku odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia KOF-PP.  W związku z tematem dotyczącym organizacji wspólnego transportu samochodowego dla mieszkańców powiatu w zebraniu wziął udział przedstawiciel Miasta Przasnysza. Uczestnicy dyskutowali nad racjonalnym ustaleniem tras łączących ważniejsze ośrodki administracji w powiecie jak również na terenie miasta ( np. dojazd ze szpitala do dworca autobusowego). Wskazano na dużą potrzebę powstania takich połączeń, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy posiadają własne środki lokomocji. Były to wstępne ustalenia, które uzyskały akceptację wszystkich uczestników spotkania.

Ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce, pobyt dzieci u opiekunów dziennych lub zatrudnienie niani.
Spotkanie jest organizowane w związku z konkursem ogłoszonym w ramach Poddziałania 8. 3. 1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Zapraszamy podmioty zainteresowane tworzeniem nowych lub dofinanso- waniem już istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.
Spotkanie odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) w pensjonacie Wioletta,

ul. Polna 31 w Ostrołęce, w godz. 10-14.30.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 24 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres e-mail: e.zbikowska@wup.mazowsze.pl lub t.bedzkowski@wup.mazowsze.pl. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z tej samej instytucji/firm.
W ramach spotkania zapewniamy: salę wykładową, catering oraz materiały informacyjne.
Informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej WUP http://wupwarszawa.praca.gov.pl w zakładce Aktualności. Można je również uzyskać w siedzibie filii WUP w Ostrołęce, ul. Poznańska 17 lub pod nr tel. 29 760 30 70.

09.06.2016 (piątek)o godz. 10:00 w dworku w Chojnowie odbędzie się spotkanie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli stowarzyszeń . Podczas spotkania będzie również okazja do  zapoznania się z możliwościami dofinansowania działalności  ze środków Urzędu Pracy co przybliżą pracownicy PUP.  Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.

Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza mazowieckich przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z cyklu:

AKADEMIA MAZOWIECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

Prawne i businessowe zagadnienia ekspansji na rynek USA oraz zmiany planowane przez nową administrację, które mogą mieć wpływ na polskich inwestorów”

Seminarium odbędzie się dnia 29 maja 2017 r. w siedzibie ARM S.A., przy ul. Świętojerskiej 9 (00-236) w Warszawie, w sali konferencyjnej MSCDN, znajdującej się na parterze.

Rekrutacja na wydarzenie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 24 maja do  godzinie 14:00 na adres e-mail: k.lukasiuk@armsa.pl

Organizator zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji przed upływem wyznaczonego terminu ze względu na ograniczoną ilość miejsc. O zakwalifikowaniu na seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia >>> (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy >>> (.pdf)

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” i „Kurpsie Razem” informują o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w szerokim zakresie. Zapraszamy do odwiedzenia stron Stowarzyszeń, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

Więcej informacji: http://www.polnocnemazowsze.pl/ogloszenie-o-naborach-wnioskow

20 kwietnia 2017 r. kolejny raz Dworek w Chojnowie gościł członków Zarządu Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie. Grono zebranych powiększone było o Przewodniczących Rad i zaproszonych Gości: Komendanta Policji Tomasza Łysiaka, byłego Komendanta Policji Zbigniewa Listwona, przedstawiciela Mazowieckiej Izby Gospodarczej – Roberta Gwardysa oraz przedstawiciela Fundacji Fundusz Współpracy z Warszawy Grzegorza Herubińskiego.

Czytaj dalej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.    

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” jako realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022.
 2. Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w ramach LSR, w ramach których zostanie ogłoszony nabór:
 3. Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
 4. wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej
 5. inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm
 6. rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej
 7. rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych
 8. rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci
 9. rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 10. przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej
 11. budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków
 12. usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi
 13. Zakres operacji: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
 14. współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów
 • Zakres operacji: Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych:
 1. kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku
 2. uzyskiwanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości
 3. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków.
 4. Szczegółowa procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN:

10.03.2017     12:30 – 15:00 Gmina Przasnysz/ Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem

14.03.2017     9:00 – 11:30 Gmina Krasne/ Urząd Gminy Krasne

14.03.2017   12:30 – 15:00 Gmina Czernice Borowe/ sala OSP w Czernicach Borowych ul. Stanisława Chełchowskiego 12

20.03.2017   12:30 – 15:00 Gmina Krzynowłoga Mała/ Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

W poszczególnych szkoleniach można uczestniczyć niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zapraszamy na stronę www.polnocnemazowsze.pl w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkoleń organizowanych przed naborem wniosków oraz do udziału w szkoleniach e-learningowych na www.epik24.pl.