Poczta www

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

20 kwietnia 2017 r. kolejny raz Dworek w Chojnowie gościł członków Zarządu Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie. Grono zebranych powiększone było o Przewodniczących Rad i zaproszonych Gości: Komendanta Policji Tomasza Łysiaka, byłego Komendanta Policji Zbigniewa Listwona, przedstawiciela Mazowieckiej Izby Gospodarczej – Roberta Gwardysa oraz przedstawiciela Fundacji Fundusz Współpracy z Warszawy Grzegorza Herubińskiego.

Czytaj dalej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.    

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” jako realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022.
 2. Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w ramach LSR, w ramach których zostanie ogłoszony nabór:
 3. Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
 4. wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej
 5. inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm
 6. rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej
 7. rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych
 8. rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci
 9. rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 10. przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej
 11. budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków
 12. usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi
 13. Zakres operacji: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
 14. współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów
 • Zakres operacji: Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych:
 1. kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku
 2. uzyskiwanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości
 3. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków.
 4. Szczegółowa procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN:

10.03.2017     12:30 – 15:00 Gmina Przasnysz/ Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem

14.03.2017     9:00 – 11:30 Gmina Krasne/ Urząd Gminy Krasne

14.03.2017   12:30 – 15:00 Gmina Czernice Borowe/ sala OSP w Czernicach Borowych ul. Stanisława Chełchowskiego 12

20.03.2017   12:30 – 15:00 Gmina Krzynowłoga Mała/ Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

W poszczególnych szkoleniach można uczestniczyć niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zapraszamy na stronę www.polnocnemazowsze.pl w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkoleń organizowanych przed naborem wniosków oraz do udziału w szkoleniach e-learningowych na www.epik24.pl.

06.02.2017 w Sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia. Na spotkaniu omawiane były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem samorządów. Obecni wyrazili swoje niezadowolenie z faktu argumentowania konieczności zmiany zasad  kadencyjności sprawowania władzy –  powstaniem lokalnych „mafii”. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście:

-Rektor Wyższej Szkoły Językowej w Świeciu o/Przasnysz P. Elżbieta Sternal

Przedstawiła przygotowaną wspólnie z Politechniką Warszawską ofertę nowego kierunku kształcenia.

-Przedstawiciele wydawnictwa Wspólnota – Redaktor Naczelny Janusz Król wraz z Dyrektorem Generalnym Krzysztofem Kowaliło.

Zaprezentowali ofertę szkoleń on-line dla pracowników samorządowych.

-Reprezentant Regionalnego Ośrodka Rozwoju Rolnictwa – Przemysław Sawicki, który zaprosił na organizowaną konferencję.

-Przedstawiciel Mazowieckich Mediów – Małgorzata Dargiewicz, która zaprezentowała aplikację ułatwiającą wymianę informacji między samorządem, a mieszkańcami.

Na zakończenie już we własnym gronie omówiono możliwości  pozyskania środków na budowę dróg w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Działające na tym obszarze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Terminy i miejsca szkoleń:

1) 30.01.2017 r. – Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele;

2) 31.01.2017 r. – Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;

3) 01.02.2017 r. – Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis;

4) 02.02.2017 r. – Zajazd Hubus, Grabowo, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki;

5) 03.02.2017 r. – Gospodarstwo Agroturystyczne „ELA”, Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec;

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają Monika Rydel i Barbara Szczubełek – doradcy ds. projektów, tel. 517-479-418, e-mail:doradcakurpsierazem@interia.pl

12 grudnia 2016 roku w gościnnym dworku w Chojnowie odbyło się spotkanie Zarządu KOF-PP w składzie poszerzonym o przewodniczących rad. Termin spotkania sprzyjał podsumowaniu mijającego roku oraz planom na rok nadchodzący. Zebrani przeanalizowali sytuację Stowarzyszenia w świetle ustąpienia z członkostwa Miasta Przasnysza. Podjęto w związku z tym kroki reorganizujące finanse. Zebrani podkreślili znaczenie takich spotkań włodarzy samorządowych. Następuje wtedy bezpośrednia wymiana informacji o nurtujących problemach, pomysłach na ich rozwiązanie, podejmowanie wspólnych inicjatyw. M.in. podjęto inicjatywę w sprawie wystosowania listu w imieniu Stowarzyszenia dotyczącą umożliwienia wykupu na własność przez przedsiębiorców terenów znajdujących się w strefach gospodarczych powiatu przasnyskiego. Analizowano plany modernizacji i budowy dróg w powiecie pod kątem spójności z planami lokalnych samorządów.

W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Mazowieckiej Izby Gospodarczej- Robert Gwardys. W imieniu Izby złożył deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia jako Członek Wspierający. Przedstawił w kilku słowach ideę działania Izby. W związku ze zbliżonymi celami MIG i KOF-PP zebrani wyrazili zgodę na udostępnienie pomieszczenia biura Stowarzyszenia dla przedstawiciela MIG.

Po oficjalnym spotkaniu uczestnicy zwiedzili muzeum I Wojny Światowej znajdujące się w kilku pomieszczeniach dworku, zapoznali się z historią obiektu.

Na koniec nastąpiło tradycyjne podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie wzajemnie życzeń świątecznych i noworocznych.

18.11.2016 o godzinie 09:30 odbyły się spotkania informacyjne dotyczące środków unijnych przeznaczonych głównie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą zorganizowane przez Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie. Spotkania odbyły się w Dworku w Chojnowie. Były to drugie tego typu spotkania  do poprowadzenia których  zaproszono pracowników ciechanowskiego oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Pawła Cieślińskiego oraz Artura Grudka. Panowie z dużą znajomością tematu oraz umiejętnością przekazania wiedzy przybliżyli uczestnikom możliwości pozyskiwania środków unijnych. Pierwsza część  polegała na poinformowaniu o aktualnych możliwościach pozyskiwania środków, druga na odpowiadaniu na pytania zgromadzonych osób. Wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja.  Ze środkami pochodzącymi z programu Leader+ zapoznała uczestników Przedstawiciel Stowarzyszenia Północne Mazowsze- p. Renata Żmijewska. Osoby uczestniczące w szkoleniu nawiązały kontakt z prowadzącymi, którzy zadeklarowali pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących tematu.

Czytaj dalej

18.11.2016 (piątek) o godz. 9:30 w dworku w Chojnowie odbędzie się spotkanie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą . W związku z tym, że już są decyzje w sprawie  rozdysponowania środków pochodzących z Funduszy Lider + udział w spotkaniu weźmie przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.  Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.

Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów  dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187.